A keresztezett féreg összes antitestje,

Látták: Átírás 1 Doktori Ph. Programvezetı: Prof.

User Top Links

Zeher Margit M. Témavezetık: Prof. Hunyadi János, M. Mikecz Katalin, M. CDL-szelektin dupla deficiens egerekben Antigén specifikus immunválasz mbsa-val immunizált vad típusú, CD44, L-szelektin ill.

a keresztezett féreg összes antitestje nagyon erős gyógyszer férgek számára

CDL-szelektin dupla deficiens egerekben Fülkagyló ödéma kialakulása az OVA intradermális injekciója után Térdízületi duzzanat létrejötte mbsa intraartikuláris injekciója után Leukocita-endotél interakciók az a keresztezett féreg összes antitestje posztkapilláris venuláiban Leukocita-endotél interakciók a gyulladt térdízület szinoviális membránjában Az OVA injektált fülek szövettani feldolgozása Egér térdízületek szövettani feldolgozása Leukociták az artritiszes izületben ill.

A posztkapilláris venulák területén végbemenı leukocita extravazációt a gyulladásos sejtek érfallal történı laza kapcsolódása elızi meg, mely megteremti a feltételét az endotél mentén végbemenı gördülı mozgásnak rolling 1. Ez utóbbi reverzibilis tapadás során a leukociták mozgása lelassul, a lokálisan felszabaduló kemokinek hatására a fehérvérsejtek aktiválódnak, és alkalmassá válnak az immár irreverzibilisnek tekinthetı szoros firm adhézióra, mely közvetlenül megelızi a fehérvérsejtek érpályából történı kilépését 2.

Hasonló, többlépcsıs folyamat megy végbe a leukociták nyirokszövetbe vándorlása homing során is. Ez a máig nem minden részletében ismert folyamat különbözı, a fehérvérsejtek, ill.

A laza kapcsolódás és gördülı mozgás létrejöttében a szelektinek L-szelektin, E- szelektin, P-szelektin és karbohidrát ligandjainak kapcsolódása döntı jelentıséggel bír 2;3. Az L leukocita -szelektin CD62L a fehérvérsejtek felszínén konstitutívan expresszálódik. A limfociták perifériás nyirokcsomóba történı vándorlását kísérı rollingban ennek a szelektin molekulának tulajdonítanak elsısorban szerepet 4de meghatározó jelentıségő az inflammatórikus folyamatokban is.

Néhány perccel a szöveti sérülést követıen ugyanis a gyulladás generálásában részt vevı fehérvérsejtek az érintett szövetet ellátó erekbe vándorolnak, és a felszínükön lévı L-szelektin molekula segítségével lazán, reverzibilisen kapcsolódnak az endotéllel. Ezt a jelenséget segíti a molekula elhelyezkedése a fehérvérsejtek mikrovillusainak tetején 5;6.

Kimutatták, hogy az L-szelektin molekulához kapcsolódó karbohidrát komponensek sialyl Lewis x a vaszkuláris E- és A keresztezett féreg összes antitestje számára is ligandként szolgálnak, emellett a gyulladásos 3 4 sejtek lelassulását egy szekunder adhéziós mechanizmus, a sejt felszíni L-szelektin valamint a fehérvérsejtek PSGL-1 P-szelektin glikoprotein ligand-1 molekulái közötti kapcsolódás, tehát egy leukocita-leukocita interakció is segíti 7.

A keringı, illetve nem aktivált fehérvérsejtek nagy mennyiségben expresszálnak L-szelektint, majd az érfallal történı kapcsolódás, valamint neutrofil aktiváció után a molekula denzitása annak leválása shedding miatt jelentısen csökken 8. Az E-és P-szelektinek gyulladásos stimulus hatására az endotél sejtek felszínén expresszálódnak, ligandjaik a leukociták felszínén található glikoproteinek pl. A P-szelektin molekula az endotél sejtek un.

a keresztezett féreg összes antitestje

Weibel-Palade testecskéiben, és a vérlemezkék α-granulumaiban preformáltan van jelen, és akut gyulladás esetén innen rapidan mobilizálódik, míg az E-szelektin IL-1, TNFα, vagy más citokinek hatására de novo szintetizálódik 10; Proinflammatórikus vagy homing kemokinek hatására a gördülı mozgást végzı fehérvérsejtek felszínén β 1 másnéven VLA-4, very late activation Agvagy β 2 Mac-1 vagy LFA-1, Leukocyte-Function-Ag integrin aktiváció történik 12melyek az endotél membránján lévı megfelelı receptoraikkal VCAM-1, vagy ICAM-1 reakcióba lépve a leukociták megállását és a véráramlás által már nem megszüntethetı szoros adhézióját biztosítják A VLA-4 molekula kivételével 16 az integrinek nem képesek a keringı fehérvérsejtek sejtfalhoz kötésére megelızı rolling mozgás nélkül 2.

A CD44 molekula egy transzmembrán glikoprotein, mely hasonlóan a szelektinekhez a leukociták érfal menti gördülését segíti az aktivált endotél felszínén található hialuronsav felismerése és megkötése révén 17; A CD44 számos sejttípus membránjában megtalálható, beleértve a fehérvérsejteket és endotél sejteket is.

Ezt a molekulát az aktivált T sejtek gyulladásos szövetbe történı a keresztezett féreg összes antitestje kulcsfontosságúnak tartják 4 5 Mindemellett malignus tumorok hematogén úton végbemenı metasztatizálásában is szerepet tulajdonítanak a CD44 expresszió mértékének 1. A leukocita-endotél interakciókban résztvevı molekulák és kapcsolódások.

a keresztezett féreg összes antitestje

A gyulladásos stimulus hatására végbemenı fehérvérsejt extravazáció folyamata. Proinflammatórikus stimulusok hatására a CD44 molekulának mind sejtfelszíni denzitása, mind hialuronsav kötı képessége változik, ugyanakkor az endotél felszínén is fokozódik a hialuronsav expresszió, s ez a magas lokális ligand sőrőség tovább segíti a CD44 molekula dependens interakciók erısségét 17; A CD44 citoplazmatikus farok részén ezrinnel 29;30 interakcióba lépı szakasz, ill.

Ezen citoszkeletális molekulákkal való kapcsolatnak szerepe lehet a CD44 molekula által mediált folyamatokban. A CD44 citoplazmatikus doménjének foszforilációja 32;33 ugyanis nem csak a hialuronsavon történı sejtmigrációhoz 33de ezzel egyidıben a 5 6 CD44 és ezrin kapcsolódásához is szükséges 32; Saját korábbi kísérleteinkben azonban, amikor in vitro körülmények között, immobilizált hialuronsav felszínén, folyadék áramlás alatt vizsgáltuk a CD44 molekula különbözı szakaszain extracelluláris, transzmembrán, vagy citoplazmatikus régió létrejött mutációk hatását a rollingra és sejt adhézióra, azt tapasztaltuk, hogy a citoplazmatikus domén kevésbé, sokkal inkább az extracelluláris régió a keresztezett féreg összes antitestje defektusai befolyásolták a sejtek gördülı mozgását és kitapadását.

A CD44 rıl kimutatták, hogy a fehérvérsejtek felszínén, szemben más adhéziós molekulákkal, melyek a mikrovillusok csúcsán találhatóak L-szelektin, α4 integrininkább a citoplazmatikus kitüremkedések közötti membrán szakaszon foglal helyet 5;6.

A sejtadhézióban részt vevı, hasonló lokalizációjú molekulákkal ellentétben, in vitro áramlási körülmények között, immobilizált ligandon a CD44 molekula képes rollingot iniciálni 6; A CD44 és L-szelektin molekulák mőködését, esetleges mőködéskiesésük következményeit számos gyulladásos állatmodellben vizsgálták.

A kapott eredmények néha ellentmondásosak, ami az adhéziós folyamatban részt vevı molekulák ill. Anti-CD62L antitest autoimmun diabétesz egérmodelljében megakadályozta a betegség kialakulását 35míg nem befolyásolta a Staphylococcus okozta szeptikus artritisz 36valamint az experimentális allergiás enkefalomielitisz EAE súlyosságát A CD44 molekula antitesttel történı blokkolása jelentısen csökkentette egerekben a kollagén- és proteoglikán indukálta artritiszaz EAE 37a szuperantigén-indukált peritonitisz 19valamint asztma bronchiale gyulladásos paramétereit 41; L-szelektin deficiens egerekben is vizsgálták.

Az L-szelektin molekulát kódoló génszakasz hiánya akut gyulladásos reakciók intenzitását csökkentette, pl.

Blogarchívum

Gyulladásos folyamatban a musculus cremaster posztkapilláris venuláiban CD62L molekula hiányában jelentısen mérséklıdött a neutrofil extravazácio mértéke Megjegyzendı azonban, hogy T sejt mediált inflammáció, mint pl.

Mivel a naiv T sejtek nyirokcsomóba vándorlásához, ill. Ezzel ellentétben CD44 deficiens egerekben fokozódott a tüdıkárosodás mértéke bleomycin és Escherichia coli-indukált pneumoniában, míg ez nem volt megfigyelhetı Streptococcus pneumoniae okozta pulmonális folyamatban 49; Munkám során CD44, L-szelektin és CDL-szelektin dupla deficiens egerekben létrehozott két különbözı gyulladásos modellben vizsgáltam a CD44, valamint L- szelektin molekulák izolált vagy együttes hiányának szisztémás antigénspecifikus immunválaszra, a gyulladásos reakciók morfológiai paramétereire, illetve az inflammált szövet posztkapilláris venuláiban zajló endotél-fehérvérsejt interakciókra kifejtett hatását.

Az atópiás dermatitisz veleszületett atopiás hajlam alapján kifejlıdı, multifaktoriális úton öröklıdı, viszketéssel, száraz bırrel járó, recidíváló gyakori a keresztezett féreg összes antitestje, mely legtöbbször már gyermekkorban megjelenik 51; A betegség tüneteinek kifejlıdésében a T sejtek kiemelt szereppel bírnak.

A gyulladás akut lézióiban szignifikánsan nı az IL-4, IL-5 citokineket termelı sejtek száma, utalva a Th2 típusú sejtek dominanciájára ebben a szakaszban. Krónikus fázisban mindemellett nagy számú Th1 limfocita is jelen van a dermatitisz területén Kísérleti állatok protein antigénnel pl. A humánhoz hasonlóan, az állatmodellekben kialakuló, atopiás dermatitiszre emlékeztetı gyulladásos reakció az antigén expozíciót követıen masztociták beáramlásával, illetve szöveti oedemával jellemezhetı azonnali válasszal kezdıdik immediate-phase response, IPR Mindemellett az egerekben emelkedett ovalbumin specifikus IgE termelést igazoltunk 60mely paraméter az elızıekkel együtt megerısíti a fülben kialakult bırgyulladás atópiás dermatitiszhez való hasonlóságát ; A kialakult gyulladás hasonlóságokat mutat a reumatoid artritisszel gyulladásos leukociták szinoviális infiltrációja, szinoviális hiperplázia, porcerozió 65; Az egér artritiszek szisztémás autoimmun formáival szemben az AIA kezdete jobban meghatározható, hiszen az intraartikuláris injekció után rövid idın belül kialakul, emiatt a gyulladás paramétereinek idıfüggı változásai jobban vizsgálhatók.

Mind az egérfül, mind a térdízület 67 alkalmas intravitális mikroszkópiával IVM végzett vizsgálatokra. Így az antigén-specifikus immunválaszok, illetve a létrejövı inflammációk morfológiai jellemzıin kívül Féregkészítmények a gyermek számára segítségével betekintést nyertünk a gyulladásban részt vevı effektor sejtek mozgásának kinetikájába is. Munkám eredményeképpen megállapítható volt, hogy a Th2 sejtek által mediált allergiás dermatitisz kifejlıdésében a CD44 molekula kritikus jelentıséggel bírt, míg az L-szelektin molekula hiánya nem befolyásolta szignifikánsan a gyulladás paramétereit.

A fenti állatmodellek segítségével választ kerestem a következı kérdésekre: 1, Intraperitoneális immunizációt követıen, L-szelektin hiányában kiváltható-e lokális gyulladásos reakció? CD44, L-szelektin, ill. A CD44 és L-szelektin hiányos állatokat egymással keresztezve kaptuk meg a mindkét molekulára nézve deficiens egereket dupla knockout. A géndeficiens állatok nem mutattak fokozott fogékonyságot a fertızésekkel szemben, így azokat standard körülmények között tenyésztettük.

Immunizáció, OVA indukált allergiás dermatitisz, ill. Az ellenoldali fül bırébe csak PBS került 57;71;72 Antigén-indukált artritisz Metilált borjú szérum albumint mbsa PBS-ben oldottunk, majd gamma sugárzással 20Gy sterilizáltunk.

A vad típusú és deficiens egerek µl komplett Freund adjuvánsban KFA emulzifikált µg mbsa-t kaptak szubkután a talpukba és a farok tövébe. Az állatok egy másik csoportja azonos mennyiségő antigént intraperitoneálisan kapott. A beavatkozást mindkét egércsoportban 2 hét múlva megismételtük. Az injekciót követı 4h és 5 nap között meghatározott a keresztezett féreg összes antitestje monitoroztuk az egerek térdízületeit, mikrokaliperrel mérve az ízület átmérıjét. OVA és mbsa specifikus antitest meghatározás Az OVA intradermális injektálása után 24 órával, míg az artritiszes állatmodellben az intraartikuláris provokáció után 5 nappal az egereket lelöltük, szérumaikat összegyőjtöttük.

A szérumokat növekvı higításban vittük fel a lyukakra, és egy éjszakát 4 o C-on inkubáltuk. A koncentrációk pontos meghatározásához standardként biotinilált egér ellenes IgE klón R segítségével detektált, növekvı koncentrációjú tisztított egér IgE BD Pharmingen szolgált.

A szérumok növekvı higításait a nem specifikus kötıdés kivédése után meghatározott ideig inkubáltuk. Az OVA- ill. Antigén specifikus immunválasz meghatározása, citokinek mérése A leölt állatok lépébıl frissen izolált sejteket az OVA és BSA specifikus T sejt válaszok mérésére használtuk 48; A T sejt proliferációt az ötödik napon határoztuk meg megmérve a 3 H-timidin beépülést 68;69;73; Az antigén specifikus T sejt választ a direkt T sejt proliferációt stimulációs indexben fejeztük ki, amely az antigén stimulált tenyészetekben és a nem stimulált kultúrákban jelenlévı inkorporált 3 H-timidin percenkénti beütésszámának arányaként definiálható.

Az OVA intradermális injektálása után 24 órával az egerek szubmandibuláris nyirokcsomóiból is izoláltunk limfocitákat, és a fent leírt módon határoztuk meg az antigén specifikus T sejt választ.

férgek hogyan lehet megszabadulni trichocephaliasis etiológiája

A korai aktivációs limfocita marker CD69 expresszió meghatározásánál kettıs fluoreszcens festést alkalmaztunk anti-cd3-pe és anti-cdfitc a T sejteknél, valamint biotinilált anti-cd19 és streptavidin-pe anti-cdfitc kombinációt a B sejteknél Emellett gyulladásos sejteket győjtöttünk a térdízületekbıl 4, 24 órával, ill. Az ízületi üregbıl, ill. CD3 klón C11 expressziót is vizsgáltuk.

visz a víz sodor: BIOTECHNOLÓGIA

Az ízületi mbsa injekció után 4, ill. A biotinnal jelzett antitestek kötıdését AlexaFluorkonjugált streptavidinnel tettük láthatóvá Molecular Probes. A szimpla ill.

a keresztezett féreg összes antitestje

Intravitális mikroszkópia IVM Egérfül ereinek IVM vizsgálata Az atopiás dermatitiszre emlékezetı allergiás reakció kezdeti fázisának vizsgálata során külön csoportokban vizsgáltuk az oltás elıtti 0hvalamint az OVA expozíciót követı 1, 2, 6, 12 és 24 órával kialakult leukocita áramlást.

A mikroszkópizálás elıtt az állatokat 16 17 intramuszkulárisan adott ketamin-xylazin koktéllal elatattuk, majd minden egér retroorbitális a keresztezett féreg összes antitestje vért vettünk fehérvérsejt meghatározás céljából. A konstans testhımérsékletet fenntartandó az állatok köré a keresztezett féreg összes antitestje csavartunk, majd üveglapra helyeztük ıket. A vizsgálandó fület óvatosan a keresztezett féreg összes antitestje, majd immerziós olaj segítségével rögzítettük és az intravitális mikroszkóp 10x-es nagyítású objektívje alá helyeztük model EFN, Nikon, Garden City, NY, USA.

Az egereket ketamin-xylazin keverékkel anesztetizáltuk, majd hátukra fektetve egy üveglemezre helyeztük. A térdízületet speciális gumitámaszték segítségével rögzítettük.

  • Giardia bij honden
  • Általános fogalmak Ha komolyan úgy döntött, hogy elkezdi tenyésztni a német pásztorokat, akkor nem tudja megtenni a genetika alapelveinek ismerete nélkül.

A bır átmetszése után a ligamentum patellae-t sterilen a helmintikus invázió diagnosztizálása. Mivel a térdszalag és guardia medica roma alatta fekvı lágy szövetek között közvetlen érösszeköttetés nincs 80a ligametum felemelése a vizsgálandó erek sérülése nélkül elvégezhetı volt.

Ezután az állatokat az intravitalis mikroszkóp alá helyeztük. A nyitott térdízület szinoviális membránját folyamatosan áramoltatott steril meleg 37 o C PBS-sel tartottuk nedvesen.

Rendszeres olvasók

A posztkapilláris venulákat 40x-es nagyítással vizsgáltuk. Hasonlóan az egérfül vizsgálatánál leírtakkal, a procedúra elıtt vért vettünk az egerek retroorbitális plexusából fehérvérsejt meghatározás céljából, ezt követte a leukociták festése rhodamin 6G segítségével Real-time felvételek, leukocita-endotél interakciók analízise Az egérfül ill.

A felvételek visszajátszásakor a kapott eredményket Metavue image analízis számítógépes programmal értékeltük. Vizsgálataink során a következı paramétereket határoztuk meg.

a keresztezett féreg összes antitestje

A vizsgálat elején levett vérmintákban Türk oldat segítségével meghatároztuk a fehérvérsejtszámot, ill. Giemsa-val történt festést követıen a polimorfonukleáris és mononuclearis sejtek arányát Fülvastagság mérése, hisztológia, immunhisztokémia Az egérfül vastagságát mikrokaliper Wilha Werkzeuge GmbH, Germany segítségével határoztuk meg az intradermális oltás elıtt 0 hvalamint 1, 6, 12 és 24 órával az antigén expozíciót követıen.

GRADUÁLIS ÉS POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS folyóirata A l a p í t v a b e n

Az 1 és 24 órás mérések után az egerek egy részét leöltük, és az érintett füleket szövettani feldolgozás céljából eltávolítottuk. Az anyagot részben paraffinba ágyaztuk, a metszeteket hematoxilin eozinnal, ill.

A dermiszt infiltráló leukociták és mastociták számát fénymikroszkóppal Nikon Microphot-FXA mikroszkóp, Nikon, Garden City, NY, USA x-os nagyítás mellett metszetenként nagy nagyítású látótérben high power field, HPF, méretét tekintve µm átmérıjő, tehát 2x10 4 négyzetmikron területő határoztuk meg, és az értékeket átlagoltuk állatcsoportonként egeret felhasználva. A fülek másik részébıl immunhisztokémiai vizsgálatok céljából fagyasztott metszetek készültek

Hasonlóhozzászólások